قسمتی از مثنوی بلند چفیه...

کربلای پنج باید رو شود

چفیه های خونی او،بو شود

کربلای پنج،یارانت کجاست؟

شرشر زیبای بارانت کجاست؟

کربلای پنج ما را دل مکن

اینچنین در قلب ما منزل مکن

ای شلمچه،اشتیاقم را مبر

ای شلمچه،کوزه جانم شکست

چفیه تنهاییم تنها نشست

ای شلمچه،کو شهید خیبری؟

کو تبسم های ناز قیصری

ای شلمچه،کو صدای بلدوزر؟

کو صدای سنگر و ساز لودر؟

کربلای پنج ما کو؟آب کو؟

خیبر و مجنون و اشک ناب کو؟

/ 0 نظر / 13 بازدید