توبه گرگ مرگ است...

سید محمد خاتمی در حال تدارک نامه ای است که با آن روی اشتباهات گذشته خود خط بطلان بکشد.او تصمیمی دارد رفتار های ساختار شکناناه خود را توجیه و یا بی ارزش نشان دهد و بگویید گذشته مهم نیست باید برای آینده کاری کرد.

 

کور خوندی اخفی...

 

برخی می گویند وی می خواهد به جریان اصلاحات روح تازه ای بدهد و برخی می گویند می خواهد برای دولت یازدهم برنامه ای ترتیب دهد که دولت سمت و سویی به طرف جریان اصلاحات افراطی بگیرد.

که در این صورت وای به حال...

/ 0 نظر / 7 بازدید